Site announcements

(No announcements have been posted yet.)

Available courses

วางพื้นฐานแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ให้เด็ก ด้วยการสร้างประสบการณ์ในการนับเลข การบวกลบ และการคูณสำหรับเด็กอนุบาล  สอนการทำสื่อการสอนแบบง่ายๆด้วยการใช้วัสดุพื้นบ้าน ด้วยวิธีสอนด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส เด็กจะเข้าใจเลข และเก่งเลขได้อย่างมหัศจรรย์ นักนวัตกรรมในโลกดิจิตัล เก่งเลขจากห้องเรียนมอนเทสซอริ แนวความคิดถูกนำมาใช้ในการพัฒนา Singapore Math ที่ำให้เด็กสิงคโปร์ทำคะแนนคณิตศาสตร์ สูงลำดับแรกของโลก ในการสอบ PISA 


หลักสูตรพัฒนาโดยดร. มาเรีย มอนเทสซอริ พัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็ก 3-6  ขวบ

practical life